Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.

Stichting Vrienden van de

Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem


De Stichting Vrienden van de Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem

Doel

In artikel 2 van de Statuten van de Stichting Vrienden staat het volgende:

'De Stichting heeft ten doel steun te verlenen aan de activiteiten van en zelf activiteiten te verrichten voor de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, gevestigd te Ermelo, hierna genoemd: de Vereniging. Zij kan ook andere rechtspersonen waarvan de doelstellingen nauw verwant zijn aan die van genoemde Vereniging steunen.

Het bestuur bepaalt de middelen dienstig om het doel te bereiken. Dit kan geschieden zowel door:

a. het verlenen van financiële steun aan de Vereniging uit eigen middelen, alsmede uit bestemmingsgiften als zodanig ten behoeve van die Vereniging ontvangen;

b. het verlenen van financiële steun aan andere rechtspersonen zoals genoemd in dit artikel en

c. alle andere wettige middelen.'

Bovenstaande tekst is op 21 september 1998 vastgelegd in de statuten van de Stichting Vrienden van de Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem.

ANBI-status

De Stichting Vrienden van de Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de ANBI-status. Hierdoor zijn giften aan de Stichting Vrienden mogelijk fiscaal aftrekbaar.

De Vereniging CBB


Christelijke lectuur in passende leesvormen

De Stichting Vrienden van de Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem, verleent financiële steun aan de Vereniging CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Mede dankzij deze steun kan de CBB christelijke lectuur in passende leesvormen beschikbaar stellen voor mensen die niet of niet meer op de gebruikelijke manier kunnen lezen. 

Voor meer informatie over de dienstverlening van de Vereniging CBB en de uitgaven die beschikbaar worden gesteld in passende leesvormen verwijzen we u graag naar www.cbb.nl